MITÄ MIELTÄ?

A

ABORTTI

Oikeus päättää omasta kehosta kuuluu kaikille, eivätkä raskaana olevat ole tästä mikään poikkeus. Aborttiprosessi on jo itsessään suuri taakka aborttipäätöksen tehneelle, minkä vuoksi abortti tulee voida suorittaa laillisesti ilman erillisiä perusteluja.

ALKOHOLI

Alkoholin verotus Suomessa on oppikirjaesimerkki yhteiskunnallisten haittojen sisällyttämisestä hintoihin. Alkoholin verotus ei kuitenkaan ole vielä riittävällä tasolla, jotta veroista saatavat tuotot kattaisivat yhteiskunnalle koituvat kustannukset. Alkon monopoliasema on perusteltua väkevien alkoholijuomien osalta, mutta suomalaisten kulutustottumusten muuttuessa olisi suotavaa vapauttaa viinien myynti myös ruokakaupoille. Kulttuurilliseen muutokseen kuuluu luonnollisesti myös ravintoloiden ja pienpanimoiden etämyynnin salliminen. Kts. Päihteet

ALKUPERÄISKANSAT

Saamelaisilla on oltava itsemääräämisoikeus heidän kulttuuriaan, maataan ja elinkeinoaan koskevista asioista. Saamelaisten ääntä on vahvistettava valtakunnallisessa päätöksenteossa siten, että saamelaiskäräjävaaleissa valitaan yksi edustaja myös valtiopäiville eduskuntaan. Suomen on ratifioitava alkuperäiskansojen oikeuksia vahvistava ILO169-sopimus.

ASEKAUPPA

Suomen ei tule viedä aseita sellaisiin maihin, joissa niitä voidaan käyttää ihmisoikeuksien tai kansainvälisten sopimusten rikkomiseen.

ASEVELVOLLISUUS

Nykyinen asevelvollisuuslaki on syrjivä, sillä se velvoittaa vankeusrangaistuksen uhalla ainoastaan yhtä sukupuolta. Kutsunnat on muutettava koskemaan koko ikäluokkaa, josta sitten valikoidaan halukkuuden ja kyvykkyyden perusteella parhaimmat palvelukseen. Asepalveluksen houkuttelevuutta on lisättävä ja maanpuolustuksen taso säilytettävä lyhyellä aikavälillä päivärahoja kasvattamalla ja pidemmällä tähtäimellä ottamalla varussotilaat mukaan sosiaaliturvan piiriin.

AVOHAKKUUT

Avohakkuut aiheuttavat valtavat hiilidioksidipäästöt, heikentävät biodiversiteettia ja vähentävät metsien virkistysarvoa. Erilaiset talousmetsät kuitenkin vaativat erilaisia hoitomenetelmiä, mutta metsän tuottavuuden kannalta avohakkuu ei kuitenkaan ole läheskään aina järkevin vaihtoehto. Avohakkuiden kieltäminen valtion mailla olisi hieno juttu ilmastolle ja luonnon monimuotoisuudelle.

B

BIODIVERSITEETTI

Ihmisen aiheuttama kuudes sukupuuttoaalto on ilmastonmuutoksen ohella aikamme suurimpia kriisejä. Luonnon monimuotoisuuden varjelemiseksi on ilmastonmuutos pysäytettävä 1,5 asteeseen, maankäyttöä muutettava fiksummaksi, maa- ja metsätaloutta uudistettava kestävämmäksi ja suojelualueiden määrää lisättävä merkittävästi. Globaalisti suojelun tasoa on nostettava sekä maa-alueiden että vesistöjen osalta tutkijoiden vaatimusten mukaisesti vähintään 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Ihmistoiminnan biodiversiteetille aiheutetuille haitoille on asetettava maailmanlaajuinen kompensaatiojärjestelmä.

d

degrowth

Mikäli talouskasvun ja lisääntyvien ympäristöhaittojen irtikytkentä osoittautuu mahdottomaksi tehtäväksi, on alettava miettiä vaihtoehtoisia hyvinvoinnin mittareita. Kaikki keinot tähän decouplingiin on olemassa, mutta epäselvää on vielä, että onnistuuko se riittävän nopeasti, jotta ilmastonmuutos ja muut ympäristökriisit pystytään torjumaan. Elinkelpoinen planeetta kuitenkin painaa vaakakupissa talouskasvua enemmän.

e

eläinten oikeudet

Gandhin sanoin: “Kansakunnan sivistyksen taso näkyy siinä, miten se kohtelee eläimiään”. Tuotantoeläimien oikeus onnelliseen ja lajille tyypilliseen elämään painaa vaakakupissa ihmisten hedonistiset tarpeet. Myös villieläimillä on oikeus puhtaaseen ja turvalliseen elinympäristöön siinä missä ihmisilläkin. Kts. Turkistarhaus

energiantuotanto

Sähkön kysyntä tulee kasvamaan lähitulevaisuudessa liikenteen ja teollisuuden sähköistyessä. Tähän on vastattava lisäämällä hiilivapaata sähköntuotantoa ja alentamalla johdonmukaisesti sähkön hintaa. Lämmöntuotannon dekarbonisointi on huomattavasti haastavampaa, mutta siihen päästään mm. geotermisen energian, pienydinvoiman ja hukkalämmön talteenoton avulla. Kts. Bioenergia, fossiiliset polttoaineet, kaukolämpö, pienydinvoimalat ja ydinvoima

euroopan unioni

Euroopan unioni on ollut historian menestyksekkäin rauhan ja yhteistyön edistämishanke. EU:sta on ollut suomalaisille valtavasti hyötyä, minkä vuoksi eurooppalaisen yhteistyön syventäminen olisi Suomen intressien mukaista. Olen federalisti ja haluaisin nähdä yhteisille arvoille perustuvan eurooppalaisen liittovaltion.

g

geenimuuntelu

Geenitekniikan käyttöä on reguloitu kohtuuttomasti EU:ssa, mikä on vaikeuttanut uusien innovaatioiden syntymistä. Geenitekniikalla on suuri potentiaali ilmastonmuutoksen ja biodiversiteettikadon torjumisessa, sillä sen avulla voidaan esim. kasvattaa satoisuutta ja vähentää peltoalaa sekä torjunta-aineiden käyttöä. EU:n on asetettava geenitekninen jalostus samalle viivalle perinteisen jalostuksen kanssa.

H

hitas-järjestelmä

Helsingin päätös luopua Hitas-järjestelmästä on hyvä. Vaikka Hitas-asunnot ovatkin hinnoiltaan markkinahintoja halvempia, ei pienituloisilla siltikään ole niihin varaa. Näin ollen Hitas-asunnot ovat päätyneet suurelta osin hyvätuloisille ja moni niistä edelleen vuokrattaviksi markkinahintaan, jolloin Hitas toimii ainoastaan tulonsiirtona rikkaille.

i

ilmastopolitiikka

Kaikki politiikka on myös ilmastopolitiikkaa. Jokaisen EU-, valtio- tai kuntatasolla tehdyn päätöksen ilmastovaikutukset on otettava huomioon siten, että politiikka vastaisi kokonaisuudessaan 1,5 asteen linjaa.

k

kansalaistottelemattomuus

Demokratiaan kuuluu sanan- ja mielipiteenvapaus sekä oikeus osoittaa mieltään. Tämän vuoksi myös väkivallattomalla kansalaistottelemattomuudella on paikkansa demokratiassa. Se on osoittautunut historiallisesti hyväksi tavaksi edistää asioita, mutta siihen toki kuuluu se, että lakia rikkova on valmis hyväksymään tekonsa juridiset seuraukset.

kasvisruokapäivä

Kouluissa on siirryttävä kasvisruokapäivästä liharuokapäivään, jolloin lihaa olisi tarjolla vain yhtenä päivänä viikossa. Tämä ei olisi fiksua ainoastaan ympäristön kannalta, vaan olisi myös iso edistysaskel lasten terveyden puolesta, sillä eläinperäinen safka aiheuttaa suuria kansanterveydellisiä ongelmia. Kasvisruuan lisääminen kouluissa olisi myös mitä parhainta ilmasto-, terveys- ja asennekasvatusta, sillä sen avulla voitaisiin muuttaa tulevien sukupolvien ruokailutottumuksia kestävämpään suuntaan.

kasvissyönti

Kasvissyönnin yleistymisen suurin este yhteiskunnallisella tasolla on se, että eläinperäiset tuotteet ovat aiheuttamiinsa haittoihin nähden aivan liian halpoja. Tähän markkinaongelmaan voidaan puuttua muuttamalla maataloustukijärjestelmää suosimaan ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnille parempaa tuotantoa. Toinen suuri haaste on puhtaasti kulttuurillinen, sillä liha nähdään vaurauden ja hyvinvoinnin symbolina. Asenteiden ja markkinavirheiden korjautuessa muutos tulee olemaan nopea.

kaukolämpö

Kaukolämmöllä on lämmitysratkaisuna selvä etulyöntiasema sen valmiin infrastruktuurin vuoksi. Fossiilisista polttoaineista ja turpeesta on kuitenkin luovuttava kaukolämmön tuotannossa vuoteen 2030 mennessä siten, että ne korvataan lähtökohtaisesti jollain muulla kuin biomassalla. Polttamisesta on siis päästävä eroon, mutta valmista kaukolämpöverkostoa voidaan hyödyntää esimerkiksi kiertolämpöratkaisuissa. Valmista infrastruktuuria voidaan hyödyntää tulevaisuudessa myös pienydinvoiman käyttöön. Kts. Energiantuotanto, pienydinvoimalat ja ydinvoima

kaupungin vuokra-asunnot

Kaupungin vuokra-asunnot tarjoavat kodin myös sellaisille, jotka eivät syystä tai toisesta saa asuntoa vapailta markkinoilta. Helsingissä kaupungin vuokra-asunnot ovat painottuneet pohjoiseen ja itään, mikä on ollut osatekijänä asuinalueiden eriytymisessä. Segregaation ehkäisemiseksi kaupungin vuokra-asuntojen maantieteellistä jakaumaa on tasoitettava ja tulorajat poistettava.

keskuspuisto

Keskuspuistolla on niin mittavaa luonto- ja virkistysarvoa, ettei siitä saa hakata enää aariakaan. Keskuspuisto on helsinkiläisille ainutlaatuinen luonto- ja harrastuspaikka keskeisellä paikalla, ja se palvelee isoa osaa asukkaista hyvän saavutettavuutensa ansiosta. Keskuspuistolla on myös suuri ekologinen merkitys, sillä se on ainut laaja ja yhtenäinen luontokohde Helsingin keskustan välittömässä läheisyydessä. Yksi isompi luontoalue tarjoaa tilaa useammille lajeille kuin monta pienempää ja pirstaleisempaa aluetta. Rakentamiselle löydetään kyllä tilaa muualtakin, mutta näille lajeille ei.

kierrätys

Kierrätyksen edellytykset on saatava kaikissa kotitalouksissa ja yrityksissä sellaiselle tasolle, että kierrätys olisi niissä ylipäätään mahdollista. Valtion ja kuntien tulee asettaa tavoite uusiutumattomien materiaalien täydellisestä kierrätysasteesta keskipitkällä aikavälillä. Tämä vaatii sekä investointeja jätehuoltoon ja kierrätysteknologiaan että muutoksia lainsäädäntöön.

l

lihavero

Runsaasti eläinperäistä safkaa sisältävä ruokavalio aiheuttaa isoja ongelmia niin ympäristön kuin kansanterveyden kannalta. Liha- ja maitotuotteiden kulutusta on saatava ohjattua huomattavasti nykyistä pienemmäksi, mutta en näe erillisen veron olevan paras instrumentti tähän. Vaikuttavampaa ja tehokkaampaa olisi puuttua eläintuotannon aiheuttamiin ongelmiin kiristämällä maataloustukien ympäristökriteerejä ja laajentaa päästökauppaa koskemaan myös ruuantuotantoa.

m

maksuton ehkäisy

Helsingissä maksuton ehkäisy on ollut käytössä jo jonkin aikaa, mikä on vaikuttanut positiivisesti nuorten seksuaaliterveyteen. Tämä on myös kunnalle helppo tapa säästää terveydenhuollon kustannuksia, kun sukupuolitautitartunnat ja ei-toivotut raskaudet vähenevät.

malmin lentokenttä

Helsingin kaupungin suunnitelma Malmin lentokentän alueen muuttamiseksi asuinkäyttöön on hyvä. Helsingillä on valtava paine rakentaa riittävästi asuntoja uusille asukkaille, minkä vuoksi maata on käytettävä fiksummin ja kaupunkirakennetta tiivistettävä. Malmin lentokentällä ei ole niin suurta käyttöarvoa, että se kannattaisi säilyttää. Malmin lentokenttä on kulttuurillisesti ja ympäristöllisesti arvokasta aluetta, mutta nähdäkseni kaupungin suunnitelma ottaa nämä arvot huomioon hyvin ja arvokkaimmat rakennukset säilytetään historian henkeä kunnioittaen.

n

nato

Niin kauan kuin NATO:n merkittävimmät jäsenmaat loukkaavat ihmisoikeuksia ja toisten valtioiden suvereniteettia, ei Suomen tule liittyä sen jäseneksi. NATO:n sijaan tulisi vahvistaa eurooppalaista yhteistyötä ja rakentaa EU:lle yhteiset puolustusvoimat.

nuorten osallisuus

Nuorten osallisuutta on lisättävä päätöksenteon kaikilla tasoilla. Kunnissa nuorisovaltuustolle on taattava oikeus omaan puhe- ja äänivaltaiseen edustajaan valtuustoissa ja lautakunnissa. Äänioikeuden ikärajaa on laskettava kaikissa vaaleissa 15 ikävuoteen. Nuorisojärjestöjen rahoituspohja on rakennettava kestävämmäksi ja reilummaksi. Järjestöille on turvattava riittävät resurssit, jotta niiden toiminta tavoittaisi ja osallistaisi mahdollisimman paljon erilaisia nuoria.

nuuska

Kuten kaikki muutkin päihteet, myös nuuska aiheuttaa yksilöille ja yhteiskunnalle huomattavia haittoja ja kustannuksia. Se kuitenkin eroaa esim. alkoholista ja tupakasta siinä, että käytön aiheuttamat haitat kaatuvat yhteiskunnan maksettavaksi. Nuuskan myynti tulisi laillistaa Suomessa tiukasti reguloituna siten, että sen käyttäjät maksaisivat itse aiheuttamansa haitat verojen muodossa. Kts. Päihteet

p

palveluiden tuottaminen

Kuntien on pyrittävä tuottamaan lakisääteiset palvelut lähtökohtaisesti ilman yksityistä sektoria. Ulkoistamisella voidaan toki saavuttaa hetkellisiä säästöjä, ja joissain tapauksissa tämä on kokeilemisen arvoista. On kuitenkin surullisia esimerkkejä esimerkiksi hoivapalveluiden ulkoistamisesta, minkä vuoksi kuntien olisi hyvä tuottaa ihmisten terveyttä ja jopa henkeä koskevat palvelut itse.

perustulo

Perustulo on tulevaisuuden sosiaaliturva. Perustulo mahdollistaa osa-aikaisen tai keikkaluontoisen työnteon, madaltaa kynnystä alkaa pienyrittäjäksi, vähentää opiskelijoiden stressiä ja antaa arvon myös sellaiselle yhteiskunnalle hyödylliselle työlle, josta ei saa muuten palkkaa. Perustulo olisi siis panostus ihmisten hyvinvointiin ja sillä on myös potentiaalia lisätä työllisyyttä tulevaisuuden epävarmoilla ja muuttuvilla työmarkkinoilla.

perintövero

Perintövero on yksi parhaista veroista, sillä se pienentää varallisuuseroja ilman, että se vähentäisi työnteon kannattavuutta. Varallisuuden periytyminen on monisyinen luokkayhteiskuntaa vahvistava ilmiö, jota perintöveron poistaminen lisäisi merkittävästi. Perintöveron progressiivisuutta on lisättävä niin, että suurista perinnöistä maksettaisiin nykyistä enemmän veroa.

pienydinvoimalat

Kannatan lämpimästi pienydinvoimaloiden hyödyntämistä sähkön- ja lämmöntuotannossa. Pienien reaktorien valmistaminen ja sijoittaminen on huomattavasti vanhan mallista ydinvoimalaa helpompaa, jolloin niitä voitaisiin käyttää paikallisesti kaukolämmön ja energiaintensiivisten teollisuusprosessien vähäpäästöisenä ja turvallisena ratkaisuna.

pride-liputus

Prideä tarvitaan tasan niin kauan kuin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt eivät ole saavuttaneet tasa-arvoista asemaa. Kaupungin tulee olla tässä mukana muutenkin kuin pelkällä liputuksella ja pyrkiä aktiivisesti parantamaan vähemmistöjen asemaa omassa päätöksenteossaan. Tässä mielessä liputus on vähintä, mitä Helsinki voi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyväksi tehdä. Kts. Seksuaalivähemmistöt

päihteet

Kannatan kaikkien päihteiden käytön dekriminalisointia, sillä päihdepolitiikan tavoitteena tulisi olla yhteiskunnallisten haittojen minimointi. Käyttäjien rankaiseminen ei ole tähän toimiva keino, vaan leimaamisen ja rangaistuksen sijaan ongelmakäyttäjien pitäisi saada tarvitsemaansa hoitoa. Maailmalta on sivukaupalla tutkimustietoa, että dekriminalisaatio vähentää huumausaineiden ongelmakäyttöä ja yhteiskunnallisia haittoja. Tämän vuoksi myös WHO ja THL puoltavat kaikkien päihteiden käytön dekriminalisointia. Kts. Alkoholi, kannabis ja nuuska

pääomatuloverotus

Pääomatulojen verotuksen tulisi olla nykyistä voimakkaammin progressiivista. Pienempien pääomien verotusta tulee keventää ja suurempien vastaavasti korottaa. Tämä parantaisi ihmisten mahdollisuuksia vaurastua, mutta samalla vaikeuttaisi ökyomaisuuksien kerryttämistä. Pääomatulovero on hyvä työkalu varallisuuserojen tasaamiseen, sillä se ei ansiotuloveron tavoin vaikuta työnteon kannattavuuteen.

r

ruuhkamaksut

Ruuhkamaksut ovat monella tapaa hieno liikennepolitiikan instrumentti, sillä sen avulla voidaan sekä vähentää liikenteen päästöjä vähentämällä muilla liikennemuodoilla korvattavissa olevaa autoilua kaupunkialueilla että laittaa asianmukainen hinta kaupunkitilan käytölle. Jokainen autoilija aiheuttaa omalla ajamisellaan lisää ruuhkaa, mikä heikentää muiden edellytyksiä liikkua sujuvasti. Helsingissä kaupunkitila on niukka ja arvokas resurssi, jota kannattaisi käyttää mahdollisimman fiksusti. Julkinen liikenne ja pyöräily vievät vähemmän tilaa ja rahaa, minkä vuoksi ruuhkamaksuista saatavia tuottoja voitaisiin investoida niiden kehittämiseen. Kts. Yksityisautoilu

s

sananvapaus

Sananvapaus on demokratian kulmakiviä. Sananvapaudesta on kannettava erityistä huolta näinä aikoina, kun äärioikeiston pyrkii rajoittamaan vihapuheella etenkin naisten ja vähemmistöjen osallistumista demokraattiseen päätöksentekoon. Sananvapaus on kansalaisoikeus, mutta vapaus tuo aina mukanaan vastuun, eikä sitä saa käyttää muiden ihmisten vapauden rajoittamiseksi. Kts. Kansalaistottelemattomuus ja vihapuhe

satamatunneli

Satamatunneli olisi hankkeena kallis ja vaikeuttaisi oleellisesti Länsi-Helsingin kehittämistä. Rahtiliikennettä on siirrettävä entistä enemmän Vuosaareen jo valmiiden liikenneyhteyksien päähän ja samalla varmistettava sujuva matkustajaliikenne Länsisatamasta ja Katajanokalta toimivalla julkisella liikenteellä.

segregaatio

Helsingissä kaupungin vuokra-asunnot ovat painottuneet pohjoiseen ja itään, mikä on ollut osatekijänä asuinalueiden eriytymisessä. Segregaation ehkäisemiseksi kaupungin vuokra-asuntojen maantieteellistä jakaumaa on tasoitettava ja tulorajat poistettava. Tutkitusti tehokkain keino eriytymisen ehkäisyyn on kuitenkin laadukas ja kattava joukkoliikenne, joka helpottaa pienituloisten työssäkäyntiä ja edistää siten sosioekonomista liikkuvuutta.

seksuaalivähemmistöt

Ihmisillä on oikeus rakastaa ja tulla kohdelluksi lain edessä yhdenvertaisesti – oli heidän seksuaalisuutensa mikä tahansa. Yhteiskunta on kuitenkin paljon muutakin kuin lakitekstin pykäliä, joten yhteiskunnalla täytyy olla nollatoleranssi syrjinnälle niin seksuaalisuuden kuin kaikkien muidenkin tekijöiden perusteella. Koulujen seksuaalikasvatusta tulee kehittää edelleen niin, että se tukisi mahdollisimman hyvin jokaisen lapsen ja nuoren minäkuvan muodostumista.

t

translaki

Suomen translaki on jämähtänyt menneisyyteen. Suomeen on saatava ihmisoikeuksia kunnioittava translaki, joka huomioi myös translapset ja -nuoret. Tälle lakimuutokselle erinomaisen pohjan tarjoaa Trans ry:n Oikeus olla -kansalaisaloite.

tulo- ja varallisuuserot

Ei ole realistista, ettei ihmisten välillä olisi minkäänlaisia tulo- tai varallisuuseroja. Kyse on ennemminkin siitä, kuinka suuria tulo- ja varallisuuseroja olemme valmiita sietämään. Erot kannattaa kuitenkin pyrkiä pitämään maltillisina ja sosiaalisesti oikeudenmukaisina niin yhteiskunnan vakauden, kansantalouden kuin ekologisen kestävyydenkin vuoksi.

turkistarhaus

Turkistarhaus on elinkeinona erityisen julma, sillä tarhaoloissa eläimiltä estetään niille lajityypillinen käyttäytyminen. Suomen on seurattava muiden maiden esimerkkiä ja kiellettävä turkistarhaus lailla. Kts. Eläinten oikeudet

turve

Turpeella tuotetaan Suomessa käytettävästä energiasta 6%. Turve aiheuttaa kuitenkin 12% Suomen päästöistä ja sen tuotanto tuhoaa suoekosysteemejä. Samaan aikaan turpeen käyttöä tuetaan verohelpotuksilla sadoilla miljoonilla euroilla vuosittain, vaikka alan työllisyysvaikutukset ovat marginaaliset. Turpeesta irtautuminen olisi siis fiksua niin ilmaston, luonnon monimuotoisuuden kuin kansantalouden kannalta. Turpeen energiakäyttö on ajettava alas hallitusti 2020-luvun aikana.

v

vanhankaupunginkoski

Vanhankaupunginkosken pato tulee purkaa. Vanhankaupungin vesivoimalaitos ei ole enää käytössä, joten padon säilyttämistä voi perustella vain sen kulttuurillisilla arvoilla. Tässä tapauksessa luontoarvot painavat kuitenkin enemmän, sillä pato vaikeuttaa vaelluskalojen liikkumista ja häiritsee siten koko ekosysteemin normaalia toimintaa.

vihapuhe

Vihapuhe on kasvava uhka demokratialle, sillä sen tavoitteena on rajoittaa uhrin sananvapautta ja osallistumista demokraattisessa päätöksenteossa. Lisäksi vihapuhe kohdistuu enimmäkseen naisiin, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin sekä etnisiin vähemmistöihin. Internet ja sosiaalinen media ovat luoneet vihapuheelle aivan uudenlaisen ympäristön, mikä pitäisi ottaa nykyistä paremmin huomioon lainsäädännössä. Kts. Sananvapaus

y

ydinvoima

Ydinvoima tulee olemaan osa lähitulevaisuuden energiapalettia – halusimme sitä tai emme. Ydinjäte on pieni hinta suuresta määrästä vähäpäästöistä energiaa ja ydinvoiman uuden sukupolven sovelluksista tulee olemaan suuri hyöty niin sähkön- kuin lämmöntuotannon dekarbonisoinnissa. Kts. Energiantuotanto, kaukolämpö ja pienydinvoimalat

yksityisautoilu

Fossiilisten polttoaineiden suhteellista hintaa on pakko nostaa, että niiden kulutus ja sitä kautta myös liikenteen päästöt vähenisivät. Sellaista skenaariota ei vain ole olemassa, että tuo hallituksen hyvä tavoite toteutuisi ilman fossiilisten hintojen nousua. Hintojen nousua voidaan kuitenkin kompensoida mm. työn verotusta keventämällä, sosiaaliturvaa parantamalla tai korottamalla kuntakohtaisesti kuntien valtionosuuksia. Näin saadaan laskettua vähäpäästöisten liikennemuotojen suhteellista hintaa ja edistettyä niihin siirtymistä ilman, että se kurittaisi kohtuuttomasti pienituloisia tai työssäkäyviä. Helsingissä ja muissa kaupungeissa on mahdollista kiihdyttää muutosta myös ruuhkamaksuilla, pysäköinnin hinnoittelulla ja kaavoittamisella sekä joukkoliikenteeseen ja pyöräilyyn investoimalla. Kts. Ruuhkamaksut

ympäristörikokset

Ympäristörikokset ovat nimensä mukaisesti rikoksia ympäristöä, mutta myös yhteiskuntaa ja ihmisyyttä vastaan. Rikosten kokonaisvaltaiset vaikutukset on huomioitava myös rangaistuksissa. Viranomaisten tutkinnan ja oikeuslaitoksen toiminnan resursseista on huolehdittava.

jäitkö kaipaamaan jotain?

Laita mulle viestiä, niin korjaan asian.